Tarieven HDN leden

Alle partijen die gebruik maken van HDN leveren een financiële bijdrage aan de vereniging.

hero image decor
image description

Passende tarieven

Eén van de basisprincipes van de coöperatieve vereniging HDN is, dat alle partijen die gebruik maken van respectievelijk het HDN Platform en de HDN Standaard, een financiële bijdrage aan HDN leveren. Hiermee dragen alle partijen (financieel) bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van HDN, waardoor zij profiteren van de ketenvoordelen. Er zijn verschillende tarieven voor leden en gebruikers van HDN.

Als één of meer van de volgende criteria van toepassing zijn, classificeert de organisatie zich als HDN lid en gaat HDN een lidmaatschapsovereenkomst met deze organisatie aan.

 • leverancier van hypotheek, verzekering, bankgaranties of kredietproducten
 • zelfstandige entiteit
 • eigen commerciële propositie in de markt
 • voldoet aan de toelatingscriteria conform de HDN Statuten

Tarieven Hypotheekaanbieders

Verstrekken hypotheken via HDN. Deze leden genieten 100% stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering van HDN.

 • Eénmalige entreefee à € 29.500,-
 • Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage à € 26.550,-
 • Jaarlijks vastrecht (per gebruikt endpoint) à € 14.750.-
 • HDN certificaat € 159,30 (per gebruikt certificaat)

Inkomensbepaling Loondienst (optioneel)

 • Jaarlijkse bijdrage Inkomensbepaling Loondienst à € 13.000,-
 • €2,60 per hypotheekaanvraag met 1 of meerdere IBL indicatoren.

Berichten

 • € 2,95 per hypotheekdossier
 • € 1,18 per documentdossier
 • € 0,59 per leven, krediet, mutatie, bankgarantie- of externe bron-berichten

Als een bestaand lid een nieuw label op HDN introduceert, rekent HDN geen eenmalige entreefee. De overige bijdragen zijn wel volledig van toepassing (lidmaatschap, vastrecht en berichtprijzen).

Junior Lidmaatschap

Hypotheekverstrekkers die maximaal 1.200 HDN berichten op jaarbasis ontvangen, (uitgezonderd de procesberichten, zoals Statusberichten) en die via een op HDN aangesloten servicer werken, komen in aanmerking voor een Junior Lidmaatschap.  Omdat deze servicers al op HDN zijn aangesloten en zij ervaring met HDN hebben, maakt HDN beperkt aansluitkosten t.o.v. de situatie dat een nieuwe partij rechtstreeks aangesloten en onderhouden moet worden. Een junior lid treedt toe als lid zonder stemrecht.

 

Een junior lid betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 5.900,- en € 14,76 per bericht/dossier. De hogere bericht/dossierprijs wordt in rekening gebracht als een combinatie van vastrecht en bericht/dossiertik. HDN brengt deze tikprijzen rechtstreeks in rekening bij het junior lid. HDN stelt aan het eind van het kalenderjaar vast of het junior lid voor het komende jaar zelfstandig lid van HDN moet worden. Hiervan is sprake als het maximale berichtaantal in het lopende kalenderjaar is overschreden.

 

Vanuit de servicer wordt verwacht dat de junior leden op een dusdanige wijze ingericht worden, dat HDN zelf kan monitoren hoe het berichtverloop van het junior lid is. Bij hypotheekaanbieders die als junior lid nieuw toetreden tot HDN, zal HDN gezamenlijk met de servicer de inrichting op het HDN platform vormgeven. Aan deze inrichting is voor het junior lid een eenmalige verplichte bijdrage voor de inrichtingskosten ad € 5.900,- verbonden.

Tarieven verzekeraar of aanbieder van krediet en/of bankgaranties

Verstrekken verzekeringen, bankgaranties of kredieten via HDN. Deze leden genieten 50% stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering van HDN.

 • Eénmalige entreefee à € 14.750,-
 • Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage à € 13.275,-
 • Jaarlijks vastrecht (per gebruikt endpoint) à € 14.750.-
 • HDN certificaat € 159,30 (per gebruikt certificaat)

Berichten

 • € 0,59 per leven, krediet, mutatie, bankgarantie- of externe bron-berichten
 • € 2,95 per hypotheekdossier
 • € 1,18 per documentdossier

Lid met eigen distributienetwerk

Als een lid een eigen distributienetwerk heeft (eigen adviseurs in dienst en/of een eigen kantorennetwerk), classificeert deze organisatie zich tevens als HDN Gebruiker (ad. € 5.900,- per jaar). Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen het type distributie, namelijk distributie die uitsluitend gericht is op de eigen producten van de organisatie of een combinatie van eigen producten en producten van derden. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat het in de laatste situatie de achterliggende productaanbieders willen weten van welke adviseur de HDN-berichten afkomen. De berichten moeten traceerbaar zijn. In de situatie dat het uitsluitend om eigen adviseurs en eigen productie gaat, is dat niet nodig. Hier gaat het om interne verwerking van aanvragen.

Dus afhankelijk van het type distributie (en de technische inrichting) worden deze organisaties naast de HDN Gebruikersbijdrage ad. € 5.900,-  al dan niet aangeslagen voor certificaatkosten per adviseur per jaar (onafhankelijk of deze certificaten voor de technische inrichting nodig zijn):

 • Adviseurs adviseren/bemiddelen uitsluitend eigen producten van de organisatie: geen certificaatkosten per adviseur, tenzij de organisatie voor de technische inrichting extra certificaten nodig heeft. In het laatste geval geldt de certificaatprijs van € 159,30 per benodigd certificaat.
 • Adviseurs adviseren/bemiddelen ook producten van andere aanbieders: organisatie wordt tevens aangeslagen voor een certificaat per adviseur per jaar ad. € 159,30. De technische inrichting voor de communicatie naar andere geldverstrekkers ondersteunt met één certificaat per kantoor/vestiging/adviseur.

Online portals van leden worden niet gezien als separaat distributienetwerk en vallen onder het lidmaatschap van de aanbieder.

HDN Index

HDN biedt aangesloten partners toegang tot waardevolle managementinformatie, waarmee zij hun eigen prestaties kunnen vergelijken met de markt. Met deze HDN Index kunnen bedrijven hun strategieën verfijnen, kansen ontdekken en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. De service vereist een licentie en is een investering in het succes en de groei van je organisatie.

De HDN Index kost € 763,54 per licentie per jaar, exclusief BTW. Het eerste jaar wordt pro rata berekend. 

Certificaten voor HDN leden en gebruikers

Iedere organisatie die van het HDN platform gebruik maakt, heeft minimaal 1 certificaat nodig voor toegang tot het platform en overige diensten. Alle organisaties betalen €  159,30 per afgenomen certificaat.

Het herstellen van een HDN-certificaat kost € 35,-.

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

section decor

HDN Gebruikers

Lees meer over de tarieven voor softwareleveranciers, servicers en distributiepartijen.