Algemene voorwaarden

hero image decor

De algemene HDN voorwaarden (hierna: ‘HDN Voorwaarden’) bevatten de voorwaarden waaronder HDN Diensten verricht en Web-diensten ter beschikking stelt aan de Klant. Naast onderstaande Voorwaarden gelden voor het gebruik van de HDN Index tevens de Voorwaarden HDN Index (PDF).

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 In deze HDN Voorwaarden hebben de volgende begrippen (zowel in enkelvoud als in meervoud) de betekenis als beschreven op het voorblad van de Overeenkomst en in de overige gevallen als hieronder beschreven:

Web-diensten: alle door en namens HDN via het internet aan Klant ter beschikking te stellen applicaties, data en gerelateerde functionaliteiten, indien en voor zover ter beschikking gesteld, zoals onder meer doch niet beperkt tot het HDN Platform;

HDN: Coöperatieve Vereniging HDN Beheer B.A. dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze HDN Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding;

Diensten: alle door of namens HDN op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen de Web-diensten;

Klant: iedere (rechts)persoon, met wie HDN een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;
Leverancier: iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van HDN;

Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake van de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen;

Partijen, respectievelijk Partij: Klant en/of HDN.

2. HDN VOORWAARDEN EN DUUR OVEREENKOMST

2.1. De HDN Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waaronder HDN de Web-Diensten beschikbaar stelt. Door het volledig invullen van de certificaatgegevens verklaart de Klant deze HDN Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en dat deze van toepassing zijn op de Overeenkomst. Klant verklaart hierdoor een exemplaar van de HDN Voorwaarden te hebben ontvangen. HDN kan de HDN Voorwaarden van tijd tot tijd ter eigen discretie geheel of gedeeltelijk wijzigen of herzien. In geval van een dergelijke wijziging geldt de meeste recente versie daarvan als aangegeven door HDN. HDN deelt Klant elke wijziging van dergelijke voorwaarden mede minstens twee (2) maanden voor een dergelijke wijziging in werking treedt.
2.2. Indien één of meer bepalingen van deze HDN Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze HDN Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel alsmede de aard en strekking van die bepaling(en) in acht worden genomen.

2.3. Een Overeen¬komst komt eerst tot stand wanneer en voor zover (i) HDN de levering van de Diensten betreffende de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft bevestigd per e-mail en/of ander in de markt gebruikelijk (elektronisch) communicatiemiddel, dan wel (ii) HDN handelingen verricht waaruit blijkt dat zij de Overeenkomst erkent en/of uitvoert.

2.4. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van twaalf (12) maanden (‘Initiële Duur’), te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten en eindigt daarna automatisch. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds uitdrukkelijk verlengd met een periode van twaalf (12) maanden door de Klant, tenzij de Overeenkomst eerder is beëindigd conform het bepaalde in deze Overeenkomst.

2.5. HDN behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst gedeeltelijk uit te besteden. Klant is niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

3. LEVERING VAN DIENSTEN

3.1. HDN zal de Diensten met zorg uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken informatie als verwoord in de Overeenkomst in het bijzonder en deze HDN Voorwaarden in het algemeen.

3.2. HDN zal zich ervoor inspannen de levering van Diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren. HDN streeft naar een beschikbaarheid van de Web-diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch HDN garandeert niet dat de Web-diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid aantoonbaar verwijtbaar is aan HDN en het niet om geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de Diensten, dan wel overmacht situaties gaat.

3.3. Alle door HDN genoemde en/of met HDN overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan HDN bekend waren. HDN spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen; de enkele overschrijding van een voornoemde termijn of planning is geen toerekenbare tekortkoming van HDN. Indien overschrijding ervan dreigt of reeds bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

3.4. Diensten worden verleend op een ‘as is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door HDN. Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant. Onverminderd het in deze HDN Voorwaarden bepaalde, zijn hierdoor alle stilzwijgende, en al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door HDN van haar verplichtingen uit de Overeenkomst uitgesloten voorzover de wet zulks toestaat.

3.5. HDN is na aankondiging daarvan – en na overleg met Klant – gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer ten behoeve van doch niet uitgezonderd tot nieuwe functionaliteiten, storingen, geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de Web-diensten. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.

3.6. Op diensten en/of software van een Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze HDN Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij HDN en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door HDN, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd met de diensten en/of zaken van Leverancier. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en HDN om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze HDN Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen. HDN is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van Leveranciers. Klant geeft HDN hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

4. VERGOEDING & BETALING

4.1. Klant is gehouden vergoedingen te betalen aan HDN voor de geleverde Diensten en gerelateerde gebruiksrechten, een en ander conform de bepalingen in de Overeenkomst en deze HDN Voorwaarden. Vergoedingen, prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro (EUR) en zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij door HDN schriftelijk anders is vermeld.

4.2. HDN is gerechtigd voor de start van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform indexcijfer voor de CAO-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. HDN deelt Klant dergelijke prijswijzigingen mede minstens twee (2) maanden voor een dergelijke prijswijziging in werking treedt.

4.3. Facturen van HDN zijn per direct opeisbaar en zullen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum integraal door Klant worden betaald, tenzij schriftelijk expliciet anders tussen Partijen is overeengekomen. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

4.4. Indien Klant een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum van de betreffende factuur betaalt, (i) is HDN (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van enige Overeenkomst en heeft HDN het recht om de mogelijk daardoor ter zake gemaakte kosten in rekening te brengen ten laste van Klant, en (ii) is Klant over dat verschuldigde bedrag een rente van anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Klant naast de alsdan verschuldigde bedragen tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

5. VERPLICHTINGEN KLANT

5.1. Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan HDN verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden HDN onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens. Klant verplicht zich steeds alle toegang tot Web-diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke HDN voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan HDN in rekening te brengen.

5.2. Uitsluitend Klant is verantwoordelijk voor de door de Klant aangeleverde informatie, de keuze, het gebruik en de toepassing van door HDN geleverde Diensten binnen of buiten de organisatie van Klant, tenzij anders vooraf en op ondubbelzinnige wijze schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

5.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de door HDN verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze HDN Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

5.4. Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 5, dan heeft HDN in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft HDN het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart HDN voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

6. GEHEIMHOUDING & DATA

6.1. Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

6.2. Van het bepaalde in artikel 6.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt, (ii) HDN die informatie nodig heeft c.q. openbaar dient te maken voor de uitvoering van de Overeenkomst, en/of (iii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

6.3. HDN en/of door haar ingeschakelde derden zullen de persoonsgegevens van Klant binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk HDN en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken, en op eerste verzoek van Klant conform een verwerkersovereenkomst. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Klant is verantwoordelijk voor de door Klant aan HDN ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door HDN binnen haar normale bedrijfsvoering. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De totale aansprakelijkheid van HDN die uit de Overeenkomst en/of de uitvoering ervan voortvloeit en/of daarmee verband houdt, is uitputtend beschreven in de bepalingen van (de leden van) artikel 7; buiten (de leden van) de in dit artikel 7 genoemde gevallen rust op HDN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de aard van de betreffende vordering(en).

7.2. Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat slechts indien Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan (doch in ieder geval binnen tien (10) werkdagen nadat Klant met die schade bekend is geworden, dan wel had moeten zijn) op gedetailleerde en schriftelijke wijze bij HDN meldt. Klant heeft geen recht op schadevergoeding indien de Diensten waaraan de schade gerelateerd is, door en/of namens Klant geheel of gedeel¬telijk zijn ver- of bewerkt en/of anders gewijzigd.

7.3. Indien en voor zover enig handelen en/of nalaten van HDN dood en/of lichamelijk letsel tot gevolg heeft, is HDN hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 100.000 (zegge: honderd duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, een en ander behoudens gebeurtenissen vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van HDN.

7.4. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van HDN, is HDN niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) alsmede (ii) enige andere schade die in totaal meer bedraagt dan het door HDN aan Klant uit hoofde van (het betreffend deel van) de betreffende Overeenkomst gefactureerde en door Klant aan HDN betaalde totaalbedrag (exclusief B.T.W.), waarbij voornoemd uit te keren (totaal)bedrag maximaal EUR 5.000 (zegge: vijf duizend Euro) per kalenderjaar bedraagt. Onder ‘andere schade’ als genoemd in de vorige volzin wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke, betaalde kosten die Klant heeft moeten maken (a) ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van die ‘andere schade’, (b) ter voorkoming of beperking van die ‘andere schade’ mits die kosten daadwerkelijk hebben geleid tot die voorkoming of beperking ervan, en (c) om de prestatie van HDN aan de betreffende Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover die Overeenkomst niet door Klant is ontbonden, (ii) redelijke, betaalde kosten die Klant maakt en/of heeft gemaakt in gevallen, en (iii) materiële schade aan zaken van Klant en/of derden welke in direct verband staan met door HDN geleverde Diensten, dit met uitsluiting van schade aan programmatuur en gegevensbestanden.

7.5. HDN is niet aansprakelijk voor gehele of gedeelte¬lijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens HDN uit hoofde van een Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die HDN (derhalve of overigens) niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de Leverancier.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1. Klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van Klant. HDN respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt op de Diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze HDN Voorwaarden, enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door HDN aan Klant bevestigd.

8.2. Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Het is HDN toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikersleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en gerelateerde rechten c.a. voor Diensten welke HDN niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde Leverancier.

8.3. Wat betreft Diensten welke HDN zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de Leverancier zijn, vrijwaart HDN Klant tegen aanspraken van derden ter zake die Diensten uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits Klant (i) HDN onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) HDN de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan HDN, en (iv) zonodig adequate volmachten aan HDN zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan HDN in de Diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan HDN.

8.4. In geval van voornoemde aanspraken van derden kan HDN zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval HDN de reeds door Klant betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

9. BEËINDIGING

9.1 Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden, indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

9.2 De betreffende Overeenkomst kan door HDN met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Klant, een en ander onverminderd de overige aan HDN toeko¬mende rechten.

9.3 Indien Klant op het moment van enige ontbinding reeds enige Diensten van HDN geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die HDN vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen HDN reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan HDN toeko¬mende rechten.

10. RECHT & FORUM

10.1 Op onderhavige HDN Voorwaarden en Overeenkomst, en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing. Alle geschillen die uit de HDN Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij HDN als eisende of verzoekende Partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant alsmede tenzij Partijen in het betreffende geval alsnog bindend advies of arbitrage overeenkomen.

v2018.02 / HDN